Takuuehdot 2.10.2023 ja jälkeen toimitetuille laitteille – NERO Vesipiste/Mökille/Kotiin/Villa/Premium

Laitteen valmistaja antaa laitteelle kahden vuoden takuun.

Mitä takuu kattaa?

 • Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet.
 • Takuu kattaa huoltomiehen työ- ja matkakustannukset mantereen osoitteisiin tieyhteyksillä.
 • Takuu kattaa myös kuluvat osat, mutta ei säännölliseen ylläpitoon liittyviä tarvikkeita, kuten esisuodattimia. Kuluvien osien takuu ei kuitenkaan sisällä huoltomiehen töitä tai matkakuluja.
 • Kalvosuodattimet (membraanit) sisältyvät kuluvien osien takuuseen ainoastaan tapauksissa, missä tukkeentuminen tai muu virhe on ollut odottamaton tai sen virhe liittyy muuhun takuunalaiseen tekniseen vikaan.
Mitä takuu ei kata?

 • Takuu ei kata virheitä, jotka ovat aiheutuneet käyttöohjeiden vastaisesta toiminnasta
 • Takuu ei kata jäätymisen, myrskyn, ukkosen tai muun luonnonilmiön aiheuttamia vaurioita
 • Takuu ei kata sellaisia virheitä, jotka ovat syntyneet odottamattomien syiden seurauksena, kuten esimerkiksi puhdistettavan veden laadun raju muutos
 • Takuu ei kata huoltomiehen matkakuluja mantereelta saaressa sijaitsevaan kohteeseen tai sellaisia kuluja, jotka syntyvät yhteysaluksen odottamisesta
 • Takuu ei kata sellaisia asioita, jotka johtuvat laitteen puutteellisesta tai virheellisestä asennuksesta käyttökohteessa. Asiakas on velvollinen esittämään laitevalmistajan pyytämiä tietoja asennuksesta vedotessaan takuuseen. (Esimerkki: Asiakkaan pumppu ei täytä laitteen vaatimuksia ja syöttää joko jatkuvasti tai ajoittain vettä laitteelle liian matalalla paineella. Tämä aiheuttaa magneettiventtiilin tai painekytkimien jatkuvaa kytkentää ja kuluttaa sen käyttökerrat loppuun.)
 • Takuu ei kata huoltomiehen töitä tai matkakuluja, jotka teetetään asiakkaan vaatimuksesta pyhäpäivänä tai viikonloppuisin.
 • Takuu ei kata sellaisia virheitä, jotka johtuvat tai voidaan olettaa johtuneen laitteen käytön jatkamisesta siinäkin vaiheessa, kun siinä on todettu vika.
 • Takuu ei kata asiakkaan itsenäisesti tilaamia töitä, mikäli takuupäätöstä ei ole työstä tehty.
 • Takuu ei kata sellaisia virheitä, jotka johtuvat valmistajalle tilauksen yhteydessä esitetyssä puhdistettavan veden analyysissä olevista virheistä tai analyysin puutteellisuudesta.
Mitkä asiat aiheuttavat takuun raukeamisen?

 • Laitteen minkäänlainen modifiointi tai muuttaminen ilman valmistajan kirjallista lupaa.
 • Laitteen omavaltainen avaaminen
 • Laitteen käyttäminen ilman esisuodattimia tai vääränlaisten esisuodattimien kanssa. Oikeita esisuodattimia saat tilattua valmistajalta.
 • Vääränlaatuisen talvehtimisnesteen käyttäminen. Oikeaa nestettä saat tilattua valmistajalta.
 • Laitteen tai sen osan jäätyminen.
 • Laitteen käyttäminen sille sopimattoman veden puhdistukseen.
 • Laitteen käytön jatkaminen, kun siinä on todettu vika.
Asiakkaan velvollisuudet takuutilanteissa
 

 • Asiakas on velvollinen toimittamaan laitevalmistajan pyytämiä tietoja asennuksesta.
 • Valmistajan niin pyytäessä asiakas on velvollinen toimittamaan valmistajalle laitteen sarjanumeron tai vaihtoehtoisesti kopion laskusta, josta ilmenee laitteen tosiasiallinen ostopäivä. Takuupäätöstä ei voida tuottaa ilman sarjanumeroa tai laskun kopiota, josta laitteen hankinta-ajankohta selviää.
 • Takuutilanteiden jälkeen asiakas on velvollinen toteuttamaan sellaiset kohtuulliset laitevalmistajan antamat ehdotukset asennuksen tai olosuhteiden parantamiseksi, joilla on ollut ilmeinen vaikutus virheen syntymiseen, tai että niiden avulla voidaan parantaa laitteen käyttöikää tai vähentää muuta vikaantumista.
 • Asiakas on velvollinen vastaamaan kuluista niiltä osin, jotka johtuvat laitteen asentamisesta sellaiseen sijaintiin, jossa sen huoltaminen tuottaa kohtuuttomasti työtunteja. (Esimerkki: Asiakkaan laite on asennettu saunan lauteiden alle, jolloin ensimmäiseksi täytyy siirtää tai purkaa lauteet, jonka jälkeen avata laitteen vesikytkennät ja siirtää laite tilasta pois. Tähän voi kulua usea tunti ylimääräistä työtä, sillä laite tulee myös tyhjentää liitäntöjen avausta varten.)
 • Asiakkaalla on velvollisuus ymmärtää laitteensa sijoituspaikan vaikuttavan huoltomiehen saatavuuteen ja mahdollisiin sijainnista aiheutuviin lisäkuluihin. (Esimerkki: Yhteysalus saareen kulkee vain kerran viikossa, jolloin asiakas ei voi odottaa huoltomiehen saapuvan muina päivinä tai yöpyvän saaressa asiakkaan kanssa seuraavaan viikkoon.)
Esimerkkejä takuutapauksista, joita on korvattu takuuseen

 • Asiakas ilmoittaa, että laite käy, mutta korkeapaine pysyy matalana. Lyhyen selvityksen jälkeen syylliseksi osoittautuu magneettiventtiili, joka ei aukea. Vikaantumiselle ei ole ilmeisiä syitä, joten se korjataan takuuseen.
 • Asiakas ilmoittaa laitteessa olevasta vähäisestä vuodosta. Tarkastelussa käy ilmi, että laitteen sisäisessä säiliössä on valmistevika alakierteessä, joten se korjataan takuuseen.
 • Saamme asiakkaalta tiedon, että puhtaan veden laatu on oleellisesti heikentynyt. Tarkastelussa käy ilmi, että membraanin kierrätysmekanismissa on valmistevika. Valmistevika korvataan takuuseen.
Esimerkkejä tapauksista, joita ei ole korvattu takuuseen

 • Asiakas on yhteydessä talven jälkeen ja ilmoittaa vuodosta laitteessa, joka ilmenee laitteen pohjaritilän läpi laskevana vetenä. Huoltomies avaa kotelon ja vuodon aiheuttajaksi paljastuu haljennut vesisäiliö. Laitetta tyhjentäessä ilmausventtiiliä ei ole irrotettu ohjeen mukaisesti, jolloin säiliöön jäänyt ilmalukko on pidättänyt osan vedestä. Kyseessä on jäätymisvahinko, jota ei korvata takuuseen.
 • Asiakas on yhteydessä laitteen heikkoon tuottoon liittyen. Selvityksessä käy ilmi, että laitteen korkeapaine on erittäin alhainen. Huollossa ilmenee, että laitteen esisuodattimina on käytetty Puuilosta ostettuja 20µm 10″ suodattimia tiheimpänä suodattimena, jolloin korkeapainepumpulle pääsee sallittua suurempia partikkeleita (korkeapainepumpun vaatimus esisuodatuksesta 1µm). Korkeapainepumpun ruumiinavaus paljastaa hioutuneet lamellit. Vian aiheuttajana on vääränlaisten suodattimien käyttäminen, jolloin takuu ei korvaa.
 • Asiakkaan korkeapainepumppu on vikaantunut takuuaikana tai takuuajan jälkeen, mutta laitteen käyttämistä jatketaan edelleen, kunnes heikon paineen ansiosta laitteen kalvot tukkeutuvat. Korkeapainepumppu kuuluu takuun piiriin. Laitteen käyttämistä vikaantuneena on kuitenkin jatkettu, vaikka oli ilmeistä sen aiheuttavan muuta vahinkoa muille komponenteille, joita ei takuuseen korvattu.
 • Asiakas oli tilannut huoltomiehen käynnin useaan otteeseen tutkimaan, miksi hänen laitteensa pysähtyy raakaveden puolen painevajeeseen. Asiakkaalta saatujen materiaalien perusteella oli ilmeistä, että vika johtui raakaveden syötöstä laitteelle. Yhtiö huomasi, että paine ennen suodatusta laski hitaasti nollaan, kunhan laitetta käytettiin riittävän kauan. Yhtiö ohjeisti asiakasta vaihtamaan kaivopumpun vaiheen ympäri. Asiakkaan kaivopumppu pyöri väärään suuntaan, jolloin sen paineenluontikyky oli erittäin rajoitettu, eikä kyennyt palvelemaan laitteen vedentarvetta riittävästi. Takuu ei kattanut sähkömiehen pumpun vaiheen vaihtotyötä, sillä laite toimi suunnitellusti, eikä vika liittynyt laitteeseen.

Valmistaja voi valintansa mukaan korjata virheellisen tavaran tai toimittaa tilaajalle uuden tavaran virheellisen sijaan. Vaikutuksiltaan vähäiset, esimerkiksi kosmeettiset virheet, voi valmistaja valita korjauttaa takuuseen muun mahdollisen käynnin ohessa. Valmistaja ei vastaa sellaisista asiakkaalle aiheutuvista aineellisista tai aineettomista vahingoista, jotka syntyvät laitteen toimimattomuudesta. Asiakkaan tulee tarkastaa tavara välittömästi tavaran luovuttamisen jälkeen. Asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti toimittajalle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun se havaitsi virheen tai sen olisi pitänyt se havaita. Takuuasioissa ota ensisijaisesti yhteyttä laitteen myyjään.

Laitteen valmistaja:

EMP-Innovations Oy, Hyvinkää, www.finnvoda.fi email: info@finnvoda.fi

Vill du ha mer information och / eller ett personligt erbjudande?

Suostumus(Pakollinen)
informationen du lämnar in via vår kontaktformulär används endast för att kontakta dig gällande dina möjliga behov för vattenrengöringsteknik. Informationen används ej för marknadsföring. Med att lämna dina kontaktuppgifter ger du dock ditt samtycke till att vi kan lämna ut kontaktuppgifter ytterligare till någon av våra samarbetspartner, som enligt oss är geografiskt mer lämplig att servera just dig! En lista över våra samarbetspartner hittar du här https://www.finnvoda.se/samarbetspartners
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Haluatko lisätietoja ja / tai yksilöllisen tarjouksen?

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

<< palaa etusivulle

Testaa mikä vedenpuhdistusratkaisu on paras juuri sinun tarpeisiisi

Puhdas juomavesi